Close

Hlavné menu

Informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti pack4you.sk

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov:

Kto sme ?

Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa sú:

Názov: Pack4you, s.r.o.
Sídlo: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
Tel. +421 905 341 418, e-mail: info@pack4you.sk

Účely spracúvania osobných a právne základy:

Naša obchodná činnosť je zameraná na skladovanie a doručovanie (logistiku) tovaru pre spoločnosti, ktoré realizujú predaj cez internet (tzv. e-shopy) a poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame o uchádzačoch o zamestnanie získavame na základe ich súhlasu, ktorý poskytli portálu Profesia.sk a spracúvame ich základe plnenie zmluvy alebo úkonov ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy a uchádzač o zamestnanie je osobu, ktorá je zmluvnou stranou. Taktiež osobné údaje spracúvame dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, alebo v rámci nášho oprávneného záujmu.

Účel spracúvanie osobných údajov Právny základ
Výber uchádzačov o zamestnanie na voľné pracovné pozície Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Komunikácia s dotknutými osobami (zamestnancami, uchádzačmi o zamestnanie, zákazníkmi a zamestnancami obchodných partnerov) Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Evidencia došlej a odoslanej pošty a archivácia dokumentov Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvajú naši zamestnanci, ktorí sú poučení a zaviazaný mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na splnenie povinností.

Nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú:

 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 • Poskytovatelia právnych, poradenských a vzdelávacích služieb
 • Poskytovatelia IT služieb, webhostingu a email hostingu
 • Online služby, četovacie nástroje a sociálne siete
 • Kuriérske, prepravné a poštové spoločnosti
 • Orgány verejnej moci

Doba uschovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania.

Účel spracúvanie osobných údajov Doba spracúvania
Výber uchádzačov o zamestnanie na voľné pracovné pozície Počas trvania výberového konania a 3 mesiace po jeho ukončení
Komunikácia s dotknutými osobami (zamestnancami, uchádzačmi o zamestnanie, zákazníkmi a zamestnancami obchodných partnerov) 3 roky od poslednej komunikácie
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 5 rokov po vybavení žiadosti
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu, zväčša 3 roky pre občiansko-právne spory a 4 roky pre obchodno-právne spory
Evidencia došlej a odoslanej pošty a archivácia dokumentov Počas doby určenej registratúrnym plánom spoločnosti na základe zákona č. 395/2002 Z.z.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

V zmysle nariedenia máte práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Môžete si ich uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.

 • Máte právo požadovať sa prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Právo namietať

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov ak je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu.

Ako prevádzkovateľ nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo naše dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Máte otázky, alebo potrebujete informácie?

Pre informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese info@pack4you.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti pack4you.sk