Close

Hlavné menu

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov:

Kto sme ?

Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa sú:

Názov: Pack4you, s.r.o.
Sídlo: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
Tel. +421 905 341 418, e-mail: info@pack4you.sk

Pre koho sú tieto informácie určené

Informácie uvedené na týchto stránkach sú určené fyzickým osobám, ktorých osobné údaje spracúva naša spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov. Pre prehľadnosť ich uvádzame podľa jednotlivých kategórií:

Základné pojmy

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobnými údajmi sú napríklad titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, email, telefónne číslo, podpis, podobizeň na kamerovom zázname. Za osobný údaj sa považuje každý údaj, ktorý je špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 • Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia, činnosť alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov. Za spracúvanie osobných údajov sa považuje napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. Spracúvaním je každá takáto operácia s osobnými údajmi bez ohľadu na to, akými prostriedkami je vykonávaná.
 • Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje a určí účely a prostriedky ich spracúvania. Pack4you je prevádzkovateľom osobných údajov.
 • Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, na základe jeho poverenia. Niektorí dodávatelia pack4you sú sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v jeho mene, napr. poskytovatelia služieb v oblasti IT.
 • Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, resp. ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutými osobami sú napr. zamestnanci, dodávatelia, odberatelia a pod.
 • Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných podľa určitých kritérií na vymedzený účel, napr. dochádzkový systém a pod.
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. Napr. môže ísť o overovanie bonity klienta banky na účely poskytnutia pôžičky. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania pack4you nevykonáva.
 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Používame funkčné a technické cookies: Tento druh súborov cookies je potrebný na samotné fungovanie webovej stránky www.pack4you.sk a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie webových stránok, preto sa od dotknutej osoby nevyžaduje súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Tento druh cookies optimalizuje užívateľskú skúsenosť a ukladá informácie, ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení webovej stránky. V rámci analytických cookies dochádza k anonymizácii IP adries používateľov.
 • GDPR sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Právo na informácie

Každá dotknutá osoba má právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutým osobám boli riadne poskytnuté. Pack4you si plní informačnú povinnosť prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý bude trvalo zverejnený na www.pack4you.sk

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť s podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ako si môžete svoje práva uplatniť

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne poštou na adresu prevádzkovateľa alebo emailom na adresu info@pack4you.sk

Pack4you každú žiadosť zaeviduje a podľa pokynov klienta vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca. V tejto lehote informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty informujeme dotknutú osobu do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

Žiadosti dotknutých osôb vybavujeme bezplatne. Ak je však žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môžeme si za jej vybavenie žiadať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady, alebo odmietnuť konať.

Ako sú vaše osobné údaje chránené

 • Dôsledne zabezpečujeme ochranu osobných údajov. Za týmto účelom sme prijali primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.
 • Chránime osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Pritom predovšetkým uchovávame osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb.
 • Ihneď riešime každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, vždy o tom informujeme dotknutú osobu a oznámi jej, aké opatrenia prijal na nápravu.

Máte otázky, alebo potrebujete informácie?

Pre informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese info@pack4you.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov